Skautský dům v Mostě2023-11-25T16:56:52+00:00

Skautský dům v Mostě

Od září 2017 působí mostecké skautské středisko na nové adrese, v novém, vlastním, Skautském domě. Aktuálně, tedy v dubnu 2019, žije Skautský dům naplno. Týdně se koná více jak desítka skautských schůzek a bezmála další desítka kroužků, jež pořádá Centrum Radost pro širokou veřejnost. Naplno se také rozeběhla víkendová činnost, kdy jsou prostory Skautského domu využívány „přespolními“ (nejen) skautskými oddíly, nebo slouží jako zázemí pro realizaci vzdělávacích, regionálních či celostátních akcí.

Změnou místa působení skautských oddílů v Mostě nedošlo k očekávanému poklesu členské základny, naopak, od září 2018 navštěvuje některý ze sedmi skautských oddílů o cca. 15% více dětí.

Skautský dům v Mostě – na okraji města, přírodě na blízku!

To je nyní nový prostor jak pro nás, tak pro širší (ne)skautskou veřejnost v našem městě, v regionu i mimo něj. Cesta k němu ale nebyl úplně lehká a jeho další budoucnost a existence bude záviset na dostatečném množství energie, sil, času, ochoty a schopnostech místních skautských dobrovolníků. V neposlední řadě bude důležité zajistit také dostatečné množství finančních prostředků nutných ke splacení půjček, jež si mostecké středisko bylo nuceno vzít k pořízení svého Skautského domu.

Jak to vše začalo

Na podzim roku 2016 začaly pomalu prosakovat informace, že majitel objektu bývalého areálu 13. základní školy v Mostě, ve kterém mostečtí skauti v patrech dvou pavilonů objektu cca. 19 let sídlili a měli uskladněn veškerý svůj majetek a materiál, uvažuje o jeho prodeji. Bylo nutné, tuto neoficiální informaci, řešit. Rozhodli jsme se pro proaktivnější přístup s cílem být připraveni na jakoukoli variantu, která by mohla v blízké budoucnosti nastat. V rámci města jsme si vytipovali několik objektů a lokalit, ke kterým jsme chtěli získat podrobnější informace, popř. si objekty prohlédnout.

Jedním z takto vytipovaných objektů byl i areál bývalých Severočeských plynáren (později RWE), dnes Innogy, resp. Grid services. Absolvovali jsme prohlídku nabízeného objektu a celého areálu. A již tam, na místě, jsme si řekli, že „tohle získat“ to by byl „kousek.“

Během jarních měsíců roku 2017 jsme dostali oficiální informaci ze strany města a nového majitele objektu býv. 13. ZŠ týkající se prodeje celého areálu, tedy i našich kluboven s tím, že v našich prostorách plánuje nový majitel vybudování soukromé mateřské a základní školy. Ihned jsme začali podnikat kroky k možnosti získání nových kluboven v objektu býv. plynáren. A to se, nakonec – přestože to bylo hodně napínavé a nejisté, podařilo! O všem se můžete podrobně dočíst ve článku „Čeká nás stěhování“.

Koncem měsíce 2017 června bylo nutné začít se stěhováním. Byly domluveny konkrétní obrysy našeho pronájmu nových prostorů v objektu Innogy s následnou možností koupě celého areálu.

O letních prázdninách 2017 se postupně podařilo vyřešit všechny závazky na býv. 13. ZŠ (nutno říci, že ne v nepříjemné atmosféře, ale v klidu a na základě dohody), vyřešili jsme poslední podmínky nájemní smlouvy související s využíváním prostorů pro uložení majetku a materiálu střediska. Koncem srpna 2017 jsme se mohli začít stěhovat a připravovat nové klubovny na zahájení dalšího skautského roku. To vše se podařilo a během září a počátku měsíce října 2017 bylo vše připraveno a schůzky mohly začít naplno, v novém!

FAQ

Po dlouhých 27 letech od posledního obnovení činnosti skautského hnutí (a vůbec historicky poprvé) se v Mostě podařilo zajistit a vytvořit dobré a kvalitní zázemí, především, pro činnost skautských oddílů ve městě, ale i v celém širším okolí a regionu, nejen Ústeckého kraje.

Proč nové klubovny?2019-04-14T20:29:46+00:00

Z rozhodnutí vedení Statutárního města Mostu došlo k 31.3.2017 k prodeji objektu býv. 13.ZŠ v ul. E. Basse 1142/9 Soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku podnikání. V prostorách námi využívaných se nový vlastník rozhodl umožnit vznik soukromé školy a školky. Z tohoto důvodu i na základě dalších skutečností jsme se rozhodli pro cestu získání vlastního objektu ve městě. V pondělí 19.6.2017 pak dosáhla svého cíle jednání mezi mosteckým skautským střediskem, Skautskou nadací Jaroslava Foglara a společností INNOGY Česká republika, spol. s. r. o. Snahou těchto jednání bylo získat objekt bývalého mistrovského okrsku RWE (dnes INNOGY) v ulici Slovenského národního povstání 1191 v Mostě pro naše potřeby. Představenstvo společnost INNOGY schválilo prodej svého objektu.

Kolik to bude stát a kde na to vezmeme?2019-04-14T20:32:21+00:00

Výši kupní ceny v tuto chvíli nejsme oprávnění zveřejnit. Celý záměr by se však nepodařilo zrealizovat bez pochopení a projevu dobré vůle společnosti INNOGY a bez výrazné pomoci Skautské nadace Jaroslava Foglara, která zprostředkovala vlastní jednání se společností INNOGY a zajistila úvěr na nákup nemovitosti, s nízkým úrokem, který budeme v následujících cca. 18 letech splácet. A nešlo by to také bez velké podpory mateřské organizace, která poskytla bezúročnou finanční půjčku z Fondu obnovy nemovitostí Junáka, s odloženou možností splácení. Další prostředky, zejména na prvotní opravy a na nutné poplatky, přidá středisko ze svých dosavadních úspor. Je ale jisté, že kupní cena výrazně přesáhla možnosti mosteckých skautů, bylo nutné se výrazně zadlužit a bude nutné vyvinout maximální úsilí v následujících dvaceti letech tento dluh postupně splatit.

Budou potřeba nějaké opravy?2019-04-14T20:37:48+00:00

ANO! Objekt je celkově v dobré stavu. Nicméně za posledních dvacet měsíců bylo nutné rekonstruovat sociální zázemí v celém objektu, vybudovat sprchy. Na podzim 2018 jsme převzali další část objektu, kde jsme postupně provedli rekonstrukci dalších kluboven, vybudovali jsme šatnu a místnost pro rodiče a další aktivity. Velkou výzvou byla výměna všech (!) okenních vložek a osazení oken novými, plastovými. V roce 2019 před námi stojí úkol poradit si s rekonstrukcí a úpravou topného systému, regulace topení, TUV a výměna termostatických hlavic. Ukazuje se také nutnost řešit čerpadlo v jímce. A další projekty jsou v plánu, dle schválené strategie střediska.

Čeká nás zdražení registračního poplatku?2019-04-14T20:38:56+00:00

NE! Nepočítáme v letech 2019 a 2020 se zvyšováním registračního ročního poplatku členů oddílů a střediska, který je v současné době stanoven výši 1.400,- Kč/rok. Pro další roky zvýšení nevylučujeme, nikoli však v dramatické výši.

Kdy přesně bude zahájen provoz v nových klubovnách?2019-04-14T20:42:02+00:00

Provoz byl zahájen k 10.9.2017. Aktuálně je objekt využíván víceméně každý den. Schůzky a aktivity Centra Radost je možné shlédnout zde, využití v rámci víkendů je pak k dispozici zde.

Vejdeme se do kluboven všichni?2019-04-14T20:53:15+00:00

ANO! Všechny oddíly se do nových kluboven bez větších problémů vejdou. Jistě nám bude chvíli trvat, než vše zabydlíme, upravíme a připravíme. Jsme přesvědčení, že vše dobře dopadne.

Co s majetkem a materiálem střediska?2019-04-14T20:54:58+00:00

Středisko disponuje velkým množstvím majetku a materiálu. V první fázi se do nového objektu vše nevešlo. Velké množství majetku a materiálů se stále nachází v několika místnostech na býv. 13. ZŠ. Snahou je, aby do cca. 6 let od koupě celého objektu bylo vše uloženo na jednom místě.

Dopravní obslužnost nových kluboven?2019-04-14T20:55:48+00:00

Dopravní obslužnost MHD je dobrá, včetně frekvence spojů. Cca. 200 m od nových kluboven jsou zastávky BUS MHD č. 17, 20, 22 a 30. Vzhledem k tomu, že MHD v Mostě je pro děti ZDARMA, neměl by s dopravou dětí na schůzky do nového objektu být problém. Od zastávky vede k objektu chodník. V rámci objektu je pak několik parkovacích míst, další místa se nacházejí pod objektem.

Nájem a koupě objektu?2019-04-14T20:56:49+00:00

Středisko bylo v první fázi, tj. od 1.8.2017 do 31.3.2018 v objektu v roli nájemce. Koupě objektu byla realizována k 31.3.2018. Důvodem byla především nutnost vyřešení stávajících smluvních vztahů, nutnost zajistit financování celé transakce. V tuto chvíli je vlastníkem objektu Junák – český skaut středisko Oheň Most, z. s.

Pomoc rodičů2019-04-14T21:02:49+00:00

Bez pomoci rodičů se neobejdeme. Nikdo z vedoucích a dospělých ve středisku není v pracovněprávním vztahu. Jsme dobrovolníci. S mnoha věcmi si dokážeme pomoci svépomocí, jsou ale skutečnosti a potřeby, na kterých bychom rádi využili pomoc rodičů (účast na brigádách, pomoc s opravami, atd.). Viz. dotazník! Děkujeme za pomoc!

Sponzoři, dárci, dotační možnosti2019-04-14T20:59:59+00:00

Nadále máme potřebu hledat, vyhledávat a získávat vhodné dárcovské, sponzorské a dotační příležitosti na straně rodičů, státní správy i v soukromé sféře. Bez malých nebo větších získaných finančních prostředků se neobejdeme. Děkujeme za jakékoli nápady, tipy a náměty.

Skautský dům dnes – zima 2020

Aktuálně se ve Skautském domě koná 17 skautských schůzek a další kroužky, jež pořádá Centrum Radost pro širokou veřejnost, každý týden. Naplno se také rozeběhla víkendová činnost, kdy jsou prostory Skautského domu využívány „přespolními“ (nejen) skautskými oddíly, nebo slouží jako zázemí pro realizaci vzdělávacích, regionálních či celostátních akcí. V nových klubovnách se již uskutečnil také Okresní čekatelský kurz a Víkendová výměna zkušeností v rámci středisek okresu Most, poskytovali jsme zázemí pro pořádání okresního Závodu vlčat a světlušek, celostátní Umělecké šestky či regionální jamboree Přemysla Oráče. Připravili jsme také zázemí pro jednání krajské rady Junáka Ústeckého kraje a v klubovnách se uskutečnila řada jednání koordinační skupiny Rodina, děti a mládež komunitního plánu města Mostu. Prošly jsme kontrolou hygienické stanice. A tak, jak plyne běžný skautský rok, připravujeme další a další aktivity – např. rádcovský kurz Heštek, zdravotní školení činovníků, výstavu k 90 letům skautingu v kraji, Setkání býv. členů střediska, Vánoce v klubovně, předávání Betlémského světla, Den otevřených kluboven. Ve spolupráci s Centrem Radost pak další jarní příměstské tábory a řadu dalších.

Rekonstrukce nových kluboven

Děkujeme za pomoc při získání nových kluboven a za podporu rekonstrukcý a projektů v letech 2017 – 2020

Přejít nahoru