Moc nám pomůže, když nám pomůžete! Díky

Vedení střediska má jasnou představu o rozvoji a formě provozu skautského domu. Nedisponujeme pracovní silou, vše níže uvedené a v přiložených dokumentech (vpravo v boxu) je realizováno dobrovolnicky, s přispěním rodičů dětí a s ohledem na finanční zdroje organizace. Máme chuť do dalších oprav a rekonstrukcí – pomůžete nám?

Náš příběh – … aneb jak šel čas v novém Skautském domě

Od září 2017 působí mostecké skautské středisko na nové adrese, v novém, vlastním, Skautském domě. Aktuálně, tedy v říjnu 2018, žije Skautský dům naplno. Týdně se koná více jak desítka skautských schůzek a bezmála další desítka kroužků, jež pořádá Centrum Radost pro širokou veřejnost. Naplno se také rozeběhla víkendová činnost, kdy jsou prostory Skautského domu využívány „přespolními“ (nejen) skautskými oddíly, nebo slouží jako zázemí pro realizaci vzdělávacích, regionálních či celostátních akcí.

Změnou místa působení skautských oddílů v Mostě nedošlo k očekávanému poklesu členské základny, naopak, od září 2018 navštěvuje některý z pěti skautských oddílů o cca. 15% více dětí.

Skautský dům v Mostě – na okraji města, přírodě na blízku! To je nyní nový prostor jak pro nás, tak pro širší (ne)skautskou veřejnost v našem městě, v regionu i mimo něj. Cesta k němu ale nebyl úplně lehká a jeho další budoucnost a existence bude záviset na dostatečném množství energie, sil, času, ochoty a schopnostech místních skautských dobrovolníků. V neposlední řadě bude důležité zajistit také dostatečné množství finančních prostředků nutných ke splacení půjček, jež si mostecké středisko bylo nuceno vzít k pořízení svého Skautského domu. A jak to celé začalo….?

Náš příběh….

Na podzim roku 2016 začaly pomalu prosakovat informace, že majitel objektu bývalého areálu 13. základní školy v Mostě, ve kterém mostečtí skauti v patrech dvou pavilonů objektu cca. 19 let sídlili a měli uskladněn veškerý svůj majetek a materiál, uvažuje o jeho prodeji. Bylo nutné, tuto neoficiální informaci, řešit. Rozhodli jsme se pro proaktivnější přístup s cílem být připraveni na jakoukoli variantu, která by mohla v blízké budoucnosti nastat. V rámci města jsme si vytipovali několik objektů a lokalit, ke kterým jsme chtěli získat podrobnější informace, popř. si objekty prohlédnout.

Jedním z takto vytipovaných objektů byl i areál bývalých Severočeských plynáren (později RWE), dnes Innogy, resp. Grid services. Absolvovali jsme prohlídku nabízeného objektu a celého areálu. A již tam, na místě, jsme si řekli, že „tohle získat“ to by byl „kousek.“

Během jarních měsíců roku 2017 jsme dostali oficiální informaci ze strany města a nového majitele objektu býv. 13. ZŠ týkající se prodeje celého areálu, tedy i našich kluboven s tím, že v našich prostorách plánuje nový majitel vybudování soukromé mateřské a základní školy. Ihned jsme začali podnikat kroky k možnosti získání nových kluboven v objektu býv. plynáren. A to se, nakonec – přestože to bylo hodně napínavé a nejisté, podařilo!

Informovali jsme například zde v tomto článku – „Čeká nás stěhování.“

Koncem měsíce června bylo nutné začít se stěhováním. Byly domluveny konkrétní obrysy našeho pronájmu nových prostorů v objektu Innogy s následnou možností koupě celého areálu.

Informovali jsme například zde v tomto článku – „Proč nové klubovny – FAQ“.

O letních prázdninách 2017 se postupně podařilo vyřešit všechny závazky na býv. 13. ZŠ (nutno říci, že ne v nepříjemné atmosféře, ale v klidu a na základě dohody), vyřešili jsme poslední podmínky nájemní smlouvy související s využíváním prostorů pro uložení majetku a materiálu střediska. Koncem srpna 2017 jsme se mohli začít stěhovat a připravovat nové klubovny na zahájení dalšího skautského roku. To vše se podařilo a během září a počátku měsíce října 2017 bylo vše připraveno a schůzky mohly začít naplno, v novém!

Skautský dům dnes – podzim 2019

Aktuálně se ve Skautském domě koná více jak desítka skautských schůzek a bezmála další desítka kroužků, jež pořádá Centrum Radost pro širokou veřejnost. Naplno se také rozeběhla víkendová činnost, kdy jsou prostory Skautského domu využívány „přespolními“ (nejen) skautskými oddíly, nebo slouží jako zázemí pro realizaci vzdělávacích, regionálních či celostátních akcí. V nových klubovnách se již uskutečnil také Okresní čekatelský kurz a Víkendová výměna zkušeností v rámci středisek okresu Most, poskytovali jsme zázemí pro pořádání okresního Závodu vlčat a světlušek, celostátní Umělecké šestky či regionální jamboree Přemysla Oráče. Připravili jsme také zázemí pro jednání krajské rady Junáka Ústeckého kraje a v klubovnách se uskutečnila řada jednání koordinační skupiny Rodina, děti a mládež komunitního plánu města Mostu. Prošly jsme kontrolou hygienické stanice. A tak, jak plyne běžný skautský rok, připravujeme další a další aktivity – např. rádcovský kurz Heštek, zdravotní školení činovníků, výstavu k 90 letům skautingu v kraji, Setkání býv. členů střediska, Vánoce v klubovně, předávání Betlémského světla, Den otevřených kluboven. Ve spolupráci s Centrem Radost pak další jarní příměstské tábory a řadu dalších.

Naše nové prostory prošly také rozsáhlou rekonstrukcí a „zvelebením“ – 1.fáze (k 31.12.2017):

 • Kompletně bylo vše vymalováno
 • Nové klubovny byly „zabydleny“ oddíly k obrazu svému
 • Vznikla místnost střediskového zázemí
 • V klubovnách je k dispozici WiFi síť, možnost tisku
 • Byly vyměněny hlavice na topných tělesech
 • Některá okna prošla nutnou údržbou

Naše nové prostory prošly také rozsáhlou rekonstrukcí a „zvelebením“ – 2.fáze (k 31.10.2018):

 • Bylo rekonstruováno a vybaveno nové soc. zázemí (WC a umývárny) v 1.patře a sprcha
 • Došlo k výměně oken v celém prostoru, který ve Skautském domě využívají oddíly pro svou činnost
 • Proběhla úprava/spojení 2 menších kluboven v jednu větší, pro oddíl Šídla
 • Byly vymalovány společné prostory Skautského domu
 • Připravujeme vybudování venkovní klubovny/altánu

V září 2018 jsme převzali další prostory pro svou činnost, dříve využívané nájemcem pro komerční využití. V nových prostorách bude působit spřátelené Centrum Radost, z. s., jež bude nabízet kroužky pro širokou veřejnost a cílené aktivity pro různé věkové skupiny, budou zde pořádány příměstské tábory a další aktivity. Tyto nové prostory budou sloužit také jako další klubovny, jež bylo nutné zajistit pro větší počet dětí, které od září 2018 navštěvuje skautské oddíly.

Velké opravy a rekonstrukce – 3.fáze (k 31.10.2019):

 • Byla rekonstruována kuchyň v 1.patře
 • Opravou prošlo kalové čerpadlo v jímce
 • Došlo k obnově a rekonstrukci topného systému (regulace tepla, výměna instalace) objektu domu
 • Byly pořízeny termostatické ovladatelné hlavice na topení
 • Došlo k výměně bojleru pro ohřev teplé vody

Dopis pro sponzory a dáce

Náš příběh – příběh Skautského domu